Masz pytanie?

Regulamin

 


 

 

INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem ze sklepu internetowego dostępnego pod domeną http://www.mafika,pl oraz zasady dokonywania za jego pośrednictwem zakupu towarów.

NABYWCA  – osoba fizyczna  lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

KONTO KLIENTA – bezpłatna Usługa Elektroniczna udostępniana Nabywcy w ramach Sklepu Internetowego; oznaczony loginem i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznych Sprzedawcy pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług określonych Regulaminem. Klient loguje się na swoje Konto Klienta po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Sklepu Internetowego;

NEWSLETTER – bezpłatna Usługa Elektroniczna, polegająca na dostarczaniu przez Sprzedawcę Nabywcy, za jego zgdą, informacji o Produktach, Sklepie Internetowym, Promocjach oraz innych informacji handlowych, na podany przez Nabywce adres e-mail lub smsem (z zastrzeżeniem wyrażenia odpowiednich zgód);

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży za zapłatą ceny.

PROMOCJE – szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu Internetowego obowiązującej w określonym czasie, z których Nabywca może skorzystać na zasadach tam określonych.

PUNKT ODBIORU – oznaczone miejsce odbioru przesyłki zawierającej zamówione Produkty. Punktem Odbioru może być w szczególności placówka pocztowa, paczkomat, placówka operacyjna sieci DPD lub siedziba Sprzedawcy,  przy czym każdorazowo informacje o dostępnych aktualnie Punktach Odbioru znajdują się w zakładce Dostawa oraz formularzu Zamówienia;

REGULAMIN – niniejszy regulamin, który w zakresie Usług Elektronicznych jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344);

SKLEP INTERNETOWY – platforma sprzedaży Produktów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę,

SPRZEDAWCA – Joanna Domańska z siedzibą w Rewie ul. Kujawska 18,  NIP 586-139-71-19

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów za zapłatą ceny powiększonej o ewentualne koszty wysyłki;

 

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, RELIZACJA, ZAWIERANIE UMÓW

1. Nabywca przed złożeniem zamówienia umieszcza w wirtualnym koszu wybrany przez siebie Produkty, który zamierza nabyć.

2. Po umieszczeniu Produktów w koszyku , Nabywca zostaje skierowany do formularza  służącego do składania zamówienia w Sklepie. Formularz składania zamówienia służy do określenia:

                ilości produktów

adresu dostawy

sposobu dostawy

sposobu dokonywania płatności

3. Nabywca dokonując zakupu w Sklepie  wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę wyłącznie w celów promocyjno-informacyjnych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

4. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę podczas weryfikacji zamówienia, iż zostało ono złożone nieprawidłowo, Nabywca zostanie o tym poinformowany.

5.Sprzedawca może realizować, oraz udzielać porad telefonicznie lub e-mailowo. Po złożeniu tego typu zamówienia Nabywca otrzymuje drogą e-mailową potwierdzenie złożenia zamówienia.

6. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie informację o przyjęciu zamówienia, kosztów transportu oraz informacji dotyczących przypuszczalnego czasu realizacji, na adres poczty elektronicznej, podany podczas składania zamówienia lub podczas rejestracji do Sklepu, umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Nabywcy przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

 

PŁATNOŚCI, ZAPŁATA, CENY

1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę Produkty (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są na zasadach określonych przez Sprzedawcę. Nabywca ma możliwość zapłaty przelewem na rachunek Sprzedawcy lub gotówką w siedzibie Sprzedawcy.

2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się wówczas, gdy:

  • w przypadku zamówień realizowanych na zasadzie przedpłaty w momencie zaksięgowania środków na koncie.
  • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze, w momencie potwierdzenia danych osobowych.

3. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Koszty dostawy uzależnione są od sposobu dostawy wybranego przez Nabywcę.

4.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen oraz wysokości kosztów dostawy.

 

DOSTAWA

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę po wcześniejszej informacji. Koszty dostawy podawane są Nabywcy podczas składania zamówienia – telefonicznie lub e-mailowo. Złożone zamówienie przez Nabywcę jest równocześnie zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy.

2. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego, sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Nabywcy dodatkowymi kosztami transportu dostawy.

3. W przypadku braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie z złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, przesyłka będzie przesyłana indywidualnie bez brakujących produktów. Każdorazowo w takim przypadku Nabywca będzie informowany telefonicznie.

4. Nabywca powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu w obecności podmiotu realizującego czy przesyłka nie ma uszkodzeń mechanicznych. W przypadku powstania takiego uszkodzenia należy w dniu dostarczenia spisać w obecności podmiotu realizującego protokół szkody oraz przesłać go mailem na adres firmy.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Nabywców będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Nabywcę swoich danych osobowych jest dobrowolne.

2. Sprzedawca zapewnia Nabywcom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

3. Poufne informacje dotyczące Nabywców, w tym dane osobowe Nabywców są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Nabywca ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Nabywcy innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

5. Dane osobowe Nabywców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Nabywca ma pełne prawo, aby składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zakupionego Produktu.

2. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawna reklamacja powinna zawierać:

  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nadawcy
  • datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nadawcy
  • wszelkie okoliczności uzasadnienia reklamacji
  • zdjęcie uszkodzonego fragmentu przedmiotu

3. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostaje poinformowany drogą poczty elektronicznej.

 

ZWROTY 

 1. Nabywca ma pełne prawo do zwrotu zakupionego standardowego Produktu, zgodnie z obowiązującym prawem (ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.)

 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt niestandardowy-spersonalizowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 4. Produkty do których naliczana jest dodatkowa opłata ze względu na zmiany wymiarów, dodatkowe elementy, zmiana kolorów , wzorów itp. traktowany jest jako przedmiot niestandardowy.

 

PODSUMOWANIE KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

2. W przypadku zawierania Umowy po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2022

  • Polityka prywatności

    Vestibulum luctus, lacus id iaculis ullamcorper, neque nibh dapibus odio, ut dignissim metus magna ac purus. Curabitur vulputate erat viverra leo.

Facebook